Polityka Prywatności

Właścicielem tego sklepu  internetowego  jest przedsiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. z siedzibą w m. Nowe Kucice 26a, 09-164 Nowe Kucice, woj.mazowieckie .
Miejscem realizacji zamówień jest COPY-TECH s.c. ul. Wilanowska 16/20, 00-422 Warszawa

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c., przetwarzającym jest biuro rachunkowe.

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

b)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1)      w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4)      w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5)      w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6)      w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7)      w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

c)      w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego;

d)      w celu kontaktu za pośrednictwem portalu Facebook;

e)      w celu wysyłania informacji poprzez newsletter;

3.      Pani/Pana dane będą przekazywane:

a)      dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b)      podmiotom świadczącym na rzecz Firmy . umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;

c)      operatorom pocztowym i kurierom;

d)      bankom w zakresie realizacji płatności;

e)      organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy(jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu automatyzacji procesów zachodzących wewnątrz sklepu internetowego.

8.      Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

25 maja 2018 r.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1.       Serwis zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego - firma COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.       W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.       Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.       Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu każdej przeglądarki internetowej.

Źródło polityki cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Prawa autorskie: IAB Polska